คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

รำบวงสรวงประเพณีบุญเหล่าหลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคล

การแข็งขันกีฬากลุ่มพระยืน

นายภักดี ศิริพรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ดร.พินิจ มีคำทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๕ **อ่านรายละเอียด**

แต่งกายงาม ไหว้สวย รวยยิ้ม

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


 

ผลงานทางวิชาการ

รอบรั้วขาวแดง