Vision, Mission, Goal, Strategyof Phra Yuen Witthayakhan School

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์

     โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม สืบสานประเพณี วัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
  • ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
  • จัดหา พัฒนา ปัจจัยที่ใช้ในการจัดการศึกษาให้เพียงพอ เหมาะสม
  • สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมให้ยั่งยืน
  • น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ และจิตใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตมีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นไทยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในสังคมโลกภิวัฒน์
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการใช้อาคารสถานที่ สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งความรู้ให้เป็นปัจจุบัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ยุทธศาสตร์ที ๕ การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรร