Research School.

งานวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา

# หัวข้องานวิจัย ผู้วิจัย
1
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร << ชมผลงาน>>
วันที่เผยแพร่ 27/09/2562 จำนวนผู้อ่าน 122 ครั้ง
นายวิศณุ เจริญราช
2
ผลการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  << ชมผลงาน >>
วันที่เผยแพร่ 4/06/2561 จำนวนผู้อ่าน 82 ครั้ง
นายสุพัฒน์ สอนบุบา
3
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับรูปแบบ KWL
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารละลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 << หน้าที่ 1 2 >>
วันที่เผยแพร่ 15/11/2558 จำนวู้อ่าน 163 ครั้ง
นางสาวรักก้าว พลเสนา
4
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมการกำลังสอง มัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่เผยแพร่ 22/08/2554 จำนวนผู้อ่าน 184 ครั้ง << ชมผลงาน >>
นายศิริเทพ ไชยโทน
5
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 << ชมผลงาน >>
วันที่เผยแพร่ 21/06/2557 จำนวนผู้อ่าน 143 ครั้ง
นายปรีชา สังฆะวรรณา
6
ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การสอนแบบซิปปา
( CIPPA Model ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่เผยแพร่ 16/02/2554 จำนวนผู้อ่าน 197 ครั้ง<<< ชมผลงาน>>
นายอดิศักดิ์ จันชุลี
7
การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร << Download >>
วันที่เผยแพร่ 05/08/2555 จำนวนผู้อ่าน 172 ครั้ง
นายบรรณเชาว์  ต้นโพธิ์
8
การประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร  จังหวัดขอนแก่น << Download >>
วันที่เผยแพร่ 05/08/2555 จำนวนผู้อ่าน 159 ครั้ง
นายบรรณเชาว์  ต้นโพธิ์
9
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วิทยฐานะที่ขอเลื่อน ผู้บริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
<< Download >> วันที่เผยแพร่ 05/08/2555 จำนวนผู้อ่าน 163 ครั้ง
นายบรรณเชาว์  ต้นโพธิ์
0
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน << Download >>
วันที่เผยแพร่ 01/12/2559 จำนวนผู้อ่าน 49 ครั้ง
นางสาวจันทนา นามโยธา
11
ผลการพัฒนาผลการใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 << Download >> วันที่เผยแพร่ 12/6/2560 จำนวนผู้อ่าน 31 ครั้ง

นายชัยวัฒน์  สอนสมนึก