ลำดับ                                                                              หัวข้อ                                                                                                        เจ้าของผลงาน
1

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับรูปแบบ KWL
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารละลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 << หน้าที่ 1 2 >>
วันที่เผยแพร่ 15/11/2558 จำนวนผู้อ่าน 163 ครั้ง

นางสาวรักก้าว พลเสนา
2
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมการกำลังสอง มัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่เผยแพร่ 22/08/2554 จำนวนผู้อ่าน 184 ครั้ง
นายศิริเทพ ไชยโทน
3
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่เผยแพร่ 21/06/2557 จำนวนผู้อ่าน 143 ครั้ง
นายปรีชา สังฆะวรรณา
4
ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การสอนแบบซิปปา
( CIPPA Model ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่เผยแพร่ 16/02/2554 จำนวนผู้อ่าน 197 ครั้ง
นายอดิศักดิ์ จันชุลี
5
การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร << Download >>
วันที่เผยแพร่ 05/08/2555 จำนวนผู้อ่าน 172 ครั้ง
นายบรรณเชาว์  ต้นโพธิ์
6
การประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร  จังหวัดขอนแก่น<< Download >>
วันที่เผยแพร่ 05/08/2555 จำนวนผู้อ่าน 159 ครั้ง
นายบรรณเชาว์  ต้นโพธิ์
7

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วิทยฐานะที่ขอเลื่อน ผู้บริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
<< Download >> วันที่เผยแพร่ 05/08/2555 จำนวนผู้อ่าน 163 ครั้ง

นายบรรณเชาว์  ต้นโพธิ์
8

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน << Download >>
วันที่เผยแพร่ 01/12/2559 จำนวนผู้อ่าน 49 ครั้ง

นางสาวจันทนา นามโยธา
9

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT

<< Download >> วันที่เผยแพร่ 01/12/2559 จำนวนผู้อ่าน 47 ครั้ง

นายสุพัฒน์ สอนบุบผา
10

ผลการพัฒนาผลการใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
<< Download >> วันที่เผยแพร่ 12/6/2560 จำนวนผู้อ่าน 31 ครั้ง

นายชัยวัฒน์  สอนสมนึก
ต้องการอัปโหลดผลงานติดต่อ นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์