# หัวข้องานวิจัย ผู้วิจัย
1
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้รูปแบบ ADDIE Model กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร << ชมผลงาน>>
วันที่เผยแพร่ 25/07/2565 จำนวนผู้อ่าน 38 ครั้ง
น.ส.จันทนา นามโยธา
2
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 << ชมผลงาน>>
วันที่เผยแพร่ 25/07/2565 จำนวนผู้อ่าน 35 ครั้ง
น.ส.จันทนา นามโยธา
3
กูเกิ้ลแอปพลิเคชั่น : นวัตกรรมทางการศึกษาสําาหรับครูยุคศตวรรษที่ 21 Google Applications : Educational Innovation for the 21st Century Teacher<< ชมผลงาน>>
วันที่เผยแพร่ 15/10/2564 จำนวนผู้อ่าน 187 ครั้ง
ดร.พินิจ มีคำทอง
4
เทคนิคการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา Techniques for Analyzing Development Conditions for Strategic Planning of School << ชมผลงาน>>
วันที่เผยแพร่ 15/10/2564 จำนวนผู้อ่าน 188 ครั้ง
ดร.พินิจ มีคำทอง
5
การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ : พจนารถเล่าขานนิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 << ชมผลงาน>>
วันที่เผยแพร่ 11/05/2564 จำนวนผู้อ่าน 282 ครั้ง
นางกุสะลิน มูลกัน
6
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิสต์ (Constructivism Theory) ร่วมกับรูปแบบโฟร์แมทซิสเต็ม (4MAT’S Learning System) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 << ชมผลงาน>>
วันที่เผยแพร่ 11/05/2564 จำนวนผู้อ่าน 285 ครั้ง
นางกุสะลิน มูลกัน
7
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร << ชมผลงาน>>
วันที่เผยแพร่ 27/09/2562 จำนวนผู้อ่าน 622 ครั้ง
นายวิศณุ เจริญราช
8
ผลการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  << ชมผลงาน >>
วันที่เผยแพร่ 4/06/2561 จำนวนผู้อ่าน 682 ครั้ง
นายสุพัฒน์ สอนบุบา
9
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับรูปแบบ KWL
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารละลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 << หน้าที่ 1 2 >>
วันที่เผยแพร่ 15/11/2558 จำนวู้อ่าน 463 ครั้ง
นางสาวรักก้าว พลเสนา
10
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมการกำลังสอง มัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่เผยแพร่ 22/08/2554 จำนวนผู้อ่าน 584 ครั้ง << ชมผลงาน >>
นายศิริเทพ ไชยโทน
11
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 << ชมผลงาน >>
วันที่เผยแพร่ 21/06/2557 จำนวนผู้อ่าน 543 ครั้ง
นายปรีชา สังฆะวรรณา
12
ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การสอนแบบซิปปา
( CIPPA Model ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่เผยแพร่ 16/02/2554 จำนวนผู้อ่าน 597 ครั้ง<<< ชมผลงาน>>
นายอดิศักดิ์ จันชุลี
13
การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร << Download >>
วันที่เผยแพร่ 05/08/2555 จำนวนผู้อ่าน 672 ครั้ง
นายบรรณเชาว์  ต้นโพธิ์
14
การประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร  จังหวัดขอนแก่น << Download >>
วันที่เผยแพร่ 05/08/2555 จำนวนผู้อ่าน 659 ครั้ง
นายบรรณเชาว์  ต้นโพธิ์
15
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วิทยฐานะที่ขอเลื่อน ผู้บริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
<< Download >> วันที่เผยแพร่ 05/08/2555 จำนวนผู้อ่าน 663 ครั้ง
นายบรรณเชาว์  ต้นโพธิ์
16
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน << Download >>
วันที่เผยแพร่ 01/12/2559 จำนวนผู้อ่าน 649 ครั้ง
นางสาวจันทนา นามโยธา
17
ผลการพัฒนาผลการใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 << Download >> วันที่เผยแพร่ 12/6/2560 จำนวนผู้อ่าน 331 ครั้ง

นายชัยวัฒน์  สอนสมนึก