วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
30 ต.ค. 60
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
30 ต.ค. - 5 พ.ย. 60
ลงทะเบียนเรียน วิชาเลือก และกิจกรรมชุมนุม ผ่านระบบออนไลน์
24 พ.ย. 60 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราช
4 - 5 ม.ค. 61
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
19 - 20 ม.ค. 61 กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560
23 ก.พ. 61
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและกิจกรรมเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน
24 - 25 ก.พ. 61 สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2 มี.ค. 61
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
3 - 4 มี.ค. 61 สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
5 - 7 มี.ค. 61
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
14 มี.ค. 61 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
24 - 30 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2561
.31 มี.ค. 61 อนุมัติการจบหลักสูตร
31 มี.ค. 61
ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560