ความคืบหน้าการสร้างสนามกีฬา
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
- เดือนพฤศจิการยน 2561 --> | วันที่ 9 | วันที่ 16 | วันที่ 23 | วันที่ 30 |
- เดือนธันวาคม 2561 -->