สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

            ตามที่โรงเรียนพระยืนวิทยาคารได้ดำเนินการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณะชน
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
            บัดนี้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง
สรุปผลได้ดังนี้

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

สรุปผลการประเมิน

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา

 

 

 

มาตรฐานที่ ๑   ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจำนวนผู้เรียน มีทรัพยากร สภาพแวดล้อม
ที่สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา

 

 

 

มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทำและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา

 

 

 

มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน

๔.๕

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑๑     ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑๒     ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

๔.๕

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑๓     ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๕

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑๔     ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑๕     สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑๖     ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ยรวม( ๗๘.๕ ÷ ๑๖ = ๔.๙๐)

๔.๙๐

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

     สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ๔.๙๐ มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม

    การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  • มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ึ้นไป         ใช่    ไม่ใช่
  • มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๑๒ มาตรฐาน             ใช่    ไม่ใช่
  • ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง                           ใช่   ไม่ใช่

     สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม        ได้    ไม่ได้     มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น