ข้อมูลผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน 
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปีการศึกษา 2558


  ข้อมูล ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ปีการศึกษา 2558
 ตำแหน่ง
 จำนวน(คน)
  ผู้อำนวยการ
 1 
  รองผู้อำนวยการ
1
  ครู 
 24 
  ผู้ช่วยครู
2
  ครูช่วยสอน
 4
  พนักงานสนับสนุนการสอน
 3
  นักการภารโรง/พนักงานขับรถยนต์/คนงาน
4
 รวม :
39

  ข้อมูล บุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียน  จำนวน(คน)
  ภาษาไทย
 4 
  คณิตศาสตร์
1
  วิทยาศาสตร์
5
  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5
  สุขศึกษา และพลศึกษา
2
  ศิลปะ
1
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 5 
  ภาษาต่างประเทศ
3
 รวม :
 26

  ข้อมูล นักเรียน ปีการศึกษา 2558
 ระดับชั้น
 จำนวนนักเรียน(คน)
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
73
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
82
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
88
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
64
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
37
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
66
 รวม :
410 

ปีการศึกษา 2557


  ข้อมูล ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ปีการศึกษา 2557
 ตำแหน่ง
 จำนวน(คน)
  ผู้อำนวยการ
 1 
  รองผู้อำนวยการ
1
  ครู 
 24 
  ผู้ช่วยครู
2
  ครูช่วยสอน
 4
  พนักงานสนับสนุนการสอน
 2
  นักการภารโรง/พนักงานขับรถยนต์/คนงาน
4
 รวม :
38

  ข้อมูล บุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2557
กลุ่มสาระการเรียน  จำนวน(คน)
  ภาษาไทย
 4 
  คณิตศาสตร์
2
  วิทยาศาสตร์
5
  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5
  สุขศึกษา และพลศึกษา
2
  ศิลปะ
3
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 5 
  ภาษาต่างประเทศ
3
 รวม :
 29

 

  ข้อมูล นักเรียน ปีการศึกษา 2557
 ระดับชั้น
 จำนวนนักเรียน(คน)
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
73
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
82
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
88
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
64
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
37
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
66
 รวม :
410 

ปีการศึกษา 2556


  ข้อมูล ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ปีการศึกษา 2556
 ตำแหน่ง
 จำนวน(คน)
  ผู้อำนวยการ
 1 
  รองผู้อำนวยการ
2
  ครู 
 23 
  ผู้ช่วยครู
2
  ครูช่วยสอน
 1
  พนักงานสนับสนุนการสอน
 2
  นักการภารโรง/พนักงานขับรถยนต์/คนงาน
2
 รวม :
33

  ข้อมูล บุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียน  จำนวน(คน)
  ภาษาไทย
 4 
  คณิตศาสตร์
1
  วิทยาศาสตร์
5
  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5
  สุขศึกษา และพลศึกษา
2
  ศิลปะ
1
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 5 
  ภาษาต่างประเทศ
3
 รวม :
 26

  ข้อมูล นักเรียน ปีการศึกษา 2556
 ระดับชั้น
 จำนวนนักเรียน(คน)
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
73
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
82
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
88
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
64
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
37
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
66
 รวม :
410 


 

ปีการศึกษา 2555


  ข้อมูล ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ปีการศึกษา 2555
 ตำแหน่ง
 จำนวน(คน)
  ผู้อำนวยการ
 1 
  รองผู้อำนวยกา
2
  ครู 
 23 
  ผู้ช่วยครู
2
  ครูช่วยสอน
 6
  พนักงานสนับสนุนการสอน
 2
  นักการภารโรง/พนักงานขับรถยนต์/คนงาน
 3
 รวม :
39

  ข้อมูล บุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2555
กลุ่มสาระการเรียน
 จำนวน(คน)
  ภาษาไทย
 4 
  คณิตศาสตร์
2
  วิทยาศาสตร์
6
  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5
  สุขศึกษา และพลศึกษา
2
  ศิลปะ
3
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 5 
  ภาษาต่างประเทศ
4
 รวม :
 31

  ข้อมูล นักเรียน ปีการศึกษา 2555
 ระดับชั้น
 จำนวนนักเรียน(คน)
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
83
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
82
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
119
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
54
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
67
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
66
 รวม :
471 


 

ปีการศึกษา 2554


  ข้อมูล ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ปีการศึกษา 2554
 ตำแหน่ง
 จำนวน(คน)
  ผู้อำนวยการ
 1 
  รองผู้อำนวยกา
2
  ครู 
 22 
  ผู้ช่วยครู
-
  ครูช่วยสอน
 9
  พนักงานสนับสนุนการสอน
 2
  นักการภารโรง/พนักงานขับรถยนต์/คนงาน
 3
 รวม :
39

  ข้อมูล บุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2554
กลุ่มสาระการเรียน
 จำนวน(คน)
  ภาษาไทย
 4 
  คณิตศาสตร์
2
  วิทยาศาสตร์
6
  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5
  สุขศึกษา และพลศึกษา
3
  ศิลปะ
2
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 5 
  ภาษาต่างประเทศ
4
 รวม :
31

  ข้อมูล นักเรียน ปีการศึกษา 2554
 ระดับชั้น
 จำนวนนักเรียน(คน)
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
78
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
123
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
116
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
66
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
68
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
56
 รวม :
507

 

 

ปีการศึกษา 2553


  ข้อมูล ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ปีการศึกษา 2553
 ตำแหน่ง
 จำนวน(คน)
  ผู้อำนวยการ
 1 
  รองผู้อำนวยกา
2
  ครู 
 22 
  ผู้ช่วยครู
-
  ครูช่วยสอน
 9
  พนักงานสนับสนุนการสอน
 2
  นักการภารโรง/พนักงานขับรถยนต์/คนงาน
 3
 รวม :
39

 

  ข้อมูล บุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2553
กลุ่มสาระการเรียน
 จำนวน(คน)
  ภาษาไทย
 4 
  คณิตศาสตร์
2
  วิทยาศาสตร์
6
  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5
  สุขศึกษา และพลศึกษา
2
  ศิลปะ
3
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 5 
  ภาษาต่างประเทศ
4
 รวม :
31

  ข้อมูล นักเรียน ปีการศึกษา 2553
 ระดับชั้น
 จำนวนนักเรียน(คน)
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
131
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
130
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
109
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
74
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
60
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
46
 รวม :
550