ประวัติโรงเรียนพระยืวิทยาคาร  

 การก่อตั้ง

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประเภทสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 379 หมู่ที่ 14 ตำบลพระยืน
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น บนที่ดินบริจาค ขนาด 40 ไร่ 3 งาน จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2525 เปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2526 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ในปี พ.ศ. 2530 ได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของกรมสามัญศึกษา (ค.อมต.ศส.) 
ในปี พ.ศ. 2546 ย้ายไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามการปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน
ในปี พ.ศ. 2551 ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

ปัจจุบันมีนายภักดี ศิริพรรณ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 15 ห้องเรียน นักเรียน 392 คน ข้าราชการครู 25 คน ครูจ้างตามภารกิจ 1 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ครูพิเศษชาวต่างประเทศ 1 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน 2 คน มีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง โ รงฝึกงาน 1 หลัง และอาคารหอประชุม 2 หลัง

 

ปรัชญาโรงเรียน

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

 

คติพจน์

วิริเยน ทุกขมจฺเจติ หมายถึง คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

 

สีประจำโรงเรียน

สี
ความหมาย
 ความบริสุทธิ์ 
 ความกล้าหาญ

 

เพลงมาร์ช

   พวกเราเหล่าพระยืนวิทยาคาร
จับมือปรองดองกันน้องพี่ 
การกีฬาแม้ใครมาราวีสู้
ต่างเปรมปรีดาใครมายื้อแย่ง 
      สถาบันอันสดศรี 
สร้างความรู้เมตตาพลานามัย 
เรามีพระยืนเป็นมิ่งมงคล 
กราบกรานบูชาศรัทธาเพิ่มพูน
 

สุขสราญร่วมใจใฝ่สามัคคี 
สมานไมตรีในรั้วขาวแดง 
ศิษย์มีครูสู้จนสุดฤทธิ์สิ้นแรง 
พวกเราขาวแดงแข็งแกร่งกว่าใคร 
กล่อมเกลาฤดีสร้างชีวิตและจิตใจ 
เกริกกล้าเกรียงไกรสดใสสมบูรณ์ 
ทั่วสกลช่วยดลสุขล้ำค้ำจุน 
ต่างน้อมเทิดทูนขาวแดงพระยืนวิทยาคาร