เอกลักษณ์ของโรงเรียน

       สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

       แต่งกายงาม ไหว้สวย  รวยยิ้ม

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2562 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐาน สืบสานประเพณี มีคุณธรรม นำสิ่งแวดล้อม พร้อมสุขดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี มีส่วนร่วมชุมชน พัฒนาคนสู่อาเซียน

พันธกิจ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน