ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนพระยืวิทยาคาร
ฝ่ายบริหาร
 
 
 
นายภักดี ศิริพรรณ
คบ.พลศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นายพินิจ มีคำทอง
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเบญจพล บรรพตะธิ
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
 
นางทับทิม อติอนุวรรตน์
ครู ค.ศ.3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.
วิชาเอก  ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
นางสาววชิราภรณ์ มะโนดี
ครู ค.ศ.3 วุฒิการศึกษา ศศ.บ.
วิชาเอก  ภาษาไทย  โท  วรรณคดี
นางสาวสมทรง มีลุน
ครู ค.ศ.3 วุฒิการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก  ภาษาไทย
นางกุสลิน มูลกัน
ครู ค.ศ.2 วุฒิการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก  ภาษาไทย
นายนันทวัฒน์ พิมพ์บึง
ครู ช่วยสอน วุฒิการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก  ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
 
นายศิริเทพกมล ไชยโทน
ครู ค.ศ.3 วุฒิการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก  วิทยาศาสตรทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
นายนิวัต หงอกไผ่
ผู้ช่วยครู วุฒิการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก คณิตศาสตร์

นางสาวจุฑาภรณ์ มัญจาวงษ์
ครูช่วยสอน วุฒิการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
 
 
นางนงนุช อมรรัตนกุล
ครู ค.ศ.3 วุฒิการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
นางสาวรักก้าว พลเสนา
ครู ค.ศ.3 วุฒิการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายปรีชา สังฆะวรรณา
ครู ค.ศ.3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.
วิชาเอก เคมี-คณิตศาสตร
นายสุพัฒน์ สอนบุปผา
ครู ค.ศ.1 วุฒิการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก ฟิสิกส์
....
ครู วุฒิการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก ชีววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
     
 
นางเสาวนีย์ ไชยโทน
ครู ค.ศ.3 วุฒิการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก สังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
นางสุภาพร อุพลเถียร
ครู ค.ศ.3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.
วิชาเอก สังคมศึกษา
นายปรีชา มีทองหลาง
ครู ค.ศ.3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.
วิชาเอก สังคมศึกษา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
 
 
 
นายอดุลย์ บุตรศรี
ครู ค.ศ.3 วุฒิการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก พลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
 
นางสำราญ พิมพาศรี
ครู ค.ศ.3 วุฒิการศึกษา บ.ธบ.
วิชาเอก ภาษาไทย
นายธนพล ถนิมแนบ
ครู ช่วยสอน
วุฒิการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
 
 
นายศิริพูน สุธรรมรักษ์
ครู ค.ศ.1 วุฒิการศึกษา ศศ.บ.
วิชาเอก ทัศนศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรศิลปะู้
 

นายสรรพวุธ แก้วล้วน
ครูช่วยสอน วุฒิการศึกษา ศศ.บ.
วิชาเอก ดนตรีศึกษา

นายเอกสิทธิ์ แดงนา
ครูช่วยสอน วุฒิการศึกษา ศศ.บ.
วิชาเอก นาฏศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
 
นางณปภัช เทียนคำ
ครู ค.ศ.3 วุฒิฯ ศศ.บ. วิชาเอก การจัดการทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
นางสาวจันทนา นามโยธา
ครู ค.ศ.2 วุฒิฯ วท.บ.
วิชาเอก เกษตรศาสตร์
นายวิษณุ เจริญราช
ครู ค.ศ.1 วุฒิฯ ค.บ.
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
 
นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์
ผู้ช่วยครู วุฒิฯ บธ.บ.
วิชาเอก สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
 
นางพรชลิตา เจริญยิ่ง
ครู ค.ศ.2 วุฒิการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
นางสาวสุริยง ประพรมมา
ครู ค.ศ.1 วุฒิฯ ค.บ.
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

Mr.Aluse Fon
ครูช่วยสอน
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
นายอดิศักดิ์ จันชุลี
ครู ค.ศ.3 วุฒิการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
บุคลากรสนับสนุนการสอน
นางสาวภาวณี สุภาพรม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาววิชชุดา ศรึเคน
เจ้าหน้าที่งานสารบัญและธุระการ
พนักงานขับรถยนต์/นักการภารโรง
นายทองศรี มุขภัคดี
พนักงานช่างครุภัณฑ์ 3
นายบัญชา ปะกิแพ
พนักงานขับรถยนต์
นายบวร ข้อยุ่น
นัการภารโรง

นางระมูล ข้อยุ่น
แม่บ้าน

:: เมนู ::