ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ พาหนะและขนส่ง คลิกที่นี่..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา คลิกที่นี่..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาบุคลากร คลิกที่นี่..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารว่างและอาหารกลางวันโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา คลิกที่นี่..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน คลิกที่นี่..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา คลิกที่นี่..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการพัฒนาบุคลากร(ของที่ระลึก) คลิกที่นี่..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการส่งเสริมทางทักษะทางคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางโครงการพัฒนาบุคลากร คลิกที่นี่..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ คลิกที่นี่..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการวันสำคัญของชาติ(วันแม่แห่งชาติ) คลิกที่นี่..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการวันวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการวันสำคัญของชาติคลิกที่นี่..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการวันสำคัญของชาติ คลิกที่นี่..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนพรรษา) คลิกที่นี่..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการวันสำคัญทางพุทธศาสนา คลิกที่นี่..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม คลิกที่นี่..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม คลิกที่นี่..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุสำนักงาน คลิกที่นี่..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน คลิกที่นี่..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจน ปฏิบัติงานทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร คลิกที่นี่..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการวันสุนทรภู่บูรณาการสู่วันภาษาไทย คลิกที่นี่.
 

วีดีโอ"ร่วมพลังแห่งความภักดี รัชกาลที่ ๙" โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

ภาพกิจกรรม"ร่วมพลังแห่งความภักดี รัชกาลที่ ๙"..คลิกที่นี่..