ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะและขนส่ง (ทะเบียน 40-0443 ขอนแก่น) อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์วัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรี อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุโครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมห้องแนะแนว อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีและซ่อมแซมผนัง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน(ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์) อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาเด็กอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมรักการอ่าน อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุโครงการส่งเสริมคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์ของผู้เรียน (วันสำคัญของชาติ) อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฐานเสาธง อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมห้องแนะแนว อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน(วิชาเอกภาษาอังกฤษ) อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน(วิชาเอกฟิสิกส์) อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน(วิชาเอกพลศึกษา 2) อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน(วิชาเอกพลศึกษา 1) อ่านต่อ..
เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อ่านต่อ..
เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน สาขาวิชาพลศึกษา อ่านต่อ..
เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน สาขาวิชาวิทยาศตร์ (ฟิสิกส์) อ่านต่อ..
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมโรงเรียน อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมโรงเรียน อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะและขนส่ง (ทะเบียน บธ-6057) อ่านต่อ..
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..